Server Game: Online
Server Login: Online
ประกาศ Gunz > Patch Update 4 กรกฎาคม 2560

[Patch Note 17/07/04]
Client Game
-เพิ่มโหมด Super Weapon
-ปรับปรุงระบบ Quest ใหม่ โดยมีการคำนวณความเสียหายตามจำนวนผู้เล่นที่มีอยู่ในห้อง

หากผู้เล่นท่านใดยังพบปัญหาในการเล่นเกม และการใช้งานเว็ปไซต์สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่กล่องข้อความของ Facebook

www.Gunz.in.th

TriGunMaster
2017/07/04 14:11:55

Gunz Thailand
(http://www.Gunz.in.th)